Poniższe warunki i postanowienia określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z witryny Redd Stork sp. z.o.o, dostępnej pod adresem www.fungazzi.com. Przechodząc do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki i postanowienia. Nie kontynuuj korzystania z fungazzi.com, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i postanowieniami zawartymi na tej stronie.

Cookies: Witryna używa plików cookie, aby dostosować Twoje doświadczenie online. Korzystając z Fungazzi, zgadzasz się na korzystanie z niezbędnych plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na dysku twardym Twojego komputera przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane wyłącznie Tobie i mogą być odczytane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wydała ci plik cookie. Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny. Masz możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookie opcjonalnych. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Pamiętaj, że akceptując pliki cookie wymagane, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być używane za pośrednictwem usług dostarczanych przez strony trzecie, takie jak okno wyświetlania wideo dostarczane przez strony trzecie i zintegrowane z naszą witryną.

Licencja: O ile nie jest inaczej określone, Redd Stork sp. z.o.o i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Fungazzi. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do Fungazzi wyłącznie w celach osobistego użytku, pod warunkiem przestrzegania ograniczeń określonych w tych warunkach i postanowieniach. Nie wolno Ci: Kopiować ani publikować materiałów z Fungazzi; Sprzedawać, wynajmować ani udzielać sublicencji materiałów z Fungazzi; Powielać, kopiować lub kopiować materiałów z Fungazzi; Redystrybuować treści z Fungazzi. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać od daty niniejszej. Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. Redd Stork sp. z.o.o nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Redd Stork sp. z.o.o, jego przedstawicieli i/lub współpracowników. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. Na tyle, na ile pozwala na to obowiązujące prawo, Redd Stork sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub wydatki wynikające z korzystania z lub publikowania komentarzy na tej stronie internetowej. Redd Stork sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy uznanych za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające te warunki i postanowienia. Gwarantujesz i oświadczasz, że: Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszelkie niezbędne licencje i zgody do tego; Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym, między innymi, praw autorskich, patentowych ani znaków towarowych jakiejkolwiek trzeciej strony; Komentarze nie zawierają żadnych treści zniesławiających, oszkalujących, obraźliwych, niestosownych ani w inny sposób nielegalnych, naruszających prywatność. Komentarze nie będą używane do pozyskiwania lub promowania działalności handlowej ani prezentowania działań handlowych lub nielegalnych działań. Niniejszym udzielasz Redd Stork sp. z.o.o nieekskluzywnej licencji do korzystania, reprodukowania, edytowania i upoważniania innych do korzystania, reprodukcji i edycji dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Linkowanie do naszych treści: Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody: Agencje rządowe; Wyszukiwarki; Organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online mogą linkować do naszej witryny w taki sam sposób, jak łączą się z witrynami innych wymienionych firm; i Systemowe firmy akredytowane, z wyjątkiem organizacji charytatywnych, centrów handlowych charytatywnych i grup zbierających środki na cele charytatywne, które nie mogą linkować do naszej witryny. Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie, że łączy się z nami poprzez sponsorowanie, poparcie lub zatwierdzenie strony łączącej i jej produktów i/lub usług; (c) mieści się w kontekście witryny łączącej. Będziemy rozważać i zatwierdzać inne wnioski o linkowanie od następujących typów organizacji: powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych; strony społecznościowe dot.com; stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne; dystrybutorzy katalogów online; portale internetowe; firmy księgowe, prawne i konsultingowe; oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe. Zatwierdzimy wnioski o linkowanie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie wprowadzi nas w złe światło wobec siebie ani naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma wobec nas żadnych negatywnych rekordów; (c) korzyść dla nas z widoczności odnośnika rekompensuje brak Redd Stork sp. z.o.o; (d) link jest w kontekście ogólnych informacji zasobowych. Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej pod warunkiem, że link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie, że sponsoruje, popiera lub zatwierdza stronę łącząca i jej produkty lub usługi; (c) mieści się w kontekście witryny łączącej. Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i chcesz utworzyć łącze do naszej witryny, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail na adres biuro@fungazzi.pl. Włącz swoje imię, nazwę organizacji, dane kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których chcesz utworzyć łącze do naszej witryny, oraz listę adresów URL na naszej witrynie, do których chciałbyś utworzyć łącze. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć łącza do naszej witryny w następujący sposób: poprzez użycie naszej nazwy firmowej; poprzez użycie adresu URL, do którego jest tworzone połączenie; lub stosując każdy inny opis naszej witryny, który ma sens w kontekście i formacie treści na witrynie łączącej. Nie wolno korzystać z logo Redd Stork sp. z.o.o ani z innych dzieł sztuki do tworzenia łączy bez umowy licencyjnej na znaki towarowe.

Odpowiedzialność za treść: Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się nas bronić przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi na Twojej stronie internetowej. Żadne łącze nie powinno pojawiać się na żadnej stronie internetowej, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób łamią lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia praw stron trzecich.

Zachowanie praw: Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich łączy lub określonego łącza do naszej witryny. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie łącza do naszej witryny na naszą prośbę. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i postanowień oraz polityki linkowania w dowolnym czasie. Kontynuując łączenie do naszej witryny, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków i postanowień. Usuwanie łączy z naszej witryny: Jeśli znajdziesz jakiekolwiek łącze na naszej witrynie, które jest obraźliwe z jakiegokolwiek powodu, jesteś wolny, aby skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Będziemy rozważać prośby o usunięcie łączy, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do bezpośredniej odpowiedzi na Ciebie. Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiał na witrynie będzie aktualizowany.

Oświadczenie o odmowie odpowiedzialności: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie przedstawienia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Nic w tym oświadczeniu o odmowie odpowiedzialności nie będzie: ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub szkody cielesne; ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub wprowadzenie w błąd; ograniczać dowolnej z naszych lub Twoich odpowiedzialności w sposób niedozwolony zgodnie z obowiązującym prawem; ani wyłączać dowolnej z naszych lub Twoich odpowiedzialności, której nie można wyłączyć zgodnie z obowiązującym prawem. Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach tego oświadczenia o odmowie odpowiedzialności: (a) są przedmiotem poprzedniego akapitu; i (b) regulują wszelkie odpowiedzialności wynikające z tego oświadczenia o odmowie odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego. Tak długo jak witryna i informacje oraz usługi na witrynie są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub szkodę o jakiejkolwiek naturze.

Regulamin